aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Intern huurreglement

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Sociale woningen en bejaardenwoningen – verhuur – intern huurreglement, inschrijvingsformulier en inschrijvingsbewijs.

De raad,

in openbare zitting vergaderd,

Overwegende dat OCMW Deerlijk 13 woningen verhuurt, gelegen Burgemeester Hector Isebaertstraat 4, 6, 8 en 10, 8540 Deerlijk, Wiekeplein 4, 5 en 6, 8540 Deerlijk en Windhalmlaan 9, 11, 13, 15, 17 en 19, 8540 Deerlijk;

Overwegende dat 10 van de 13 woningen, meer bepaald de woningen gelegen Burgemeester Hector Isebaertstraat 4, 6, 8 en 10, 8540 Deerlijk, Wiekeplein 4, 5 en 6, 8540 Deerlijk en Windhalmlaan 9, 11 en 13, 8540 Deerlijk worden verhuurd als bejaardenwoningen op basis van de private huurwetgeving;

Overwegende dat op deze bejaardenwoningen het Kaderbesluit Sociale Huur niet van toepassing is;

Overwegende dat deze bejaardenwoningen worden toegewezen op basis van het reglement tot inschrijving en toewijzing bejaardenwoningen, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 3 oktober 2011;

Overwegende dat de woningen gelegen Windhalmlaan 15, 17 en 19, 8540 Deerlijk werden gebouwd door middel van subsidies van de VMSW, dit bijgevolg sociale huurwoningen betreffen en op deze woningen het Kaderbesluit Sociale Huur van toepassing is;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 november 2008 tot vaststelling van het intern huurreglement voor sociale woningen;

Overwegende dat het aangewezen is het intern huurreglement, het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsbewijs voor de sociale woningen gelegen Windhalmlaan 15,17 en 19, 8540 Deerlijk thans te herzien, overeenkomstig de geldende regelgeving;

Overwegende dat het voor een vlotte en praktische werking aangewezen is eenzelfde inschrijvingsformulier te hanteren voor zowel de bejaarden- als de sociale woningen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, of ook het Kaderbesluit Sociale Huur genoemd;

Gelet op voorliggend intern huurreglement voor de sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk;

Gelet op voorliggend inschrijvingsbewijs voor kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk;

Gelet op voorliggend inschrijvingsformulier voor een bejaarden- of sociale huurwoning van OCMW Deerlijk;

BESLIST eenparig:

Art. 1. – Het intern huurreglement (application/pdf, 285.7 kB, info) voor de sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk, zoals ne varietur aan huidige beslissing gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 2. – Het inschrijvingsbewijs (application/pdf, 98.7 kB, info) voor kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk, zoals ne varietur aan huidige beslissing gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 3 – Het inschrijvingsformulier (application/pdf, 446.8 kB, info) voor een bejaarden- of sociale huurwoning van OCMW Deerlijk, zoals ne varietur aan huidige beslissing gehecht, wordt goedgekeurd.

Art. 4. – Het intern huurreglement, het inschrijvingsbewijs en inschrijvingsformulier treden in werking met ingang van heden.

Art. 5. – Alle voorgaande interne huurreglementen voor sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk, alle voorgaande inschrijvingsbewijzen voor kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen van OCMW Deerlijk en alle voorgaande inschrijvingsformulieren voor een bejaarden- of sociale huurwoning van OCMW Deerlijk worden met ingang van heden opgeheven.

Datum raad : 13 februari 2017

Datum bekendmaking op website : 27 februari 2017