aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding - toekenning - reglement

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding - toekenning – reglement.

De raad,

in openbare zitting vergaderd,

Overwegende dat er binnen de gemeente inwoners zijn die het niet gemakkelijk hebben om een menswaardig bestaan te leiden, waarbij we in het bijzonder denken aan personen en gezinnen die door omstandigheden in een schuldsituatie zijn terecht gekomen en/of die leven van een minimum inkomen;

Overwegende dat sinds geruime tijd door het OCMW Deerlijk in het kader van de armoedebestrijding een maandelijkse financiële tussenkomst wordt toegekend aan dergelijke maatschappelijk kwetsbare personen of gezinnen;

Overwegende dat het aangewezen is het reglement in dit kader eens te herzien en waar vereist, de nodige aanpassingen door te voeren;

Gelet op voorliggend reglement tot toekenning van een maandelijkse financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 51;

BESLIST eenparig:

Art. 1. - Volgend reglement tot toekenning van een maandelijkse financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding wordt goedgekeurd:

Reglement tot toekenning van een maandelijkse financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding :

 1. Wat

  OCMW Deerlijk verleent maandelijks en onder de bij dit reglement bepaalde voorwaarden een aanvullende financiële tussenkomst aan inwoners van de gemeente Deerlijk.

 2. Doelgroep

  2.1. Volgende personen komen in aanmerking:

  • Personen die minstens 6 opeenvolgende maanden in budgetbeheer zijn

  • Personen die minstens 6 opeenvolgende maanden het leefloon genieten

  • Personen die minstens 6 opeenvolgende maanden financiële steun equivalent leefloon genieten

   Betrokkenen moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en op het grondgebied van de gemeente Deerlijk verblijven.

   Een uitzondering hierop vormen de kotstudenten (de jongere die tijdens de weekends en verloven naar het ouderlijk huis komen) en personen die in een instelling verblijven conform art 2 § 1 van de wet van 2 april 1965.

   2.2. Volgende personen komen niet in aanmerking:

  • Personen die in budgetbegeleiding zijn

  • Personen die in collectieve schuldenregeling zijn

  • Personen die enkel gebruik maken van thuiszorgdiensten of andere vormen van hulpverlening van het OCMW Deerlijk

 3. Voorwaarden

  De personen die in aanmerking komen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  3.1. Actieve medewerking

 • Binnen het budgetbeheer:

  • alle inkomsten komen toe / worden gestort op de budgetrekening

  • alle betalingen worden binnengebracht en via de budgetrekening betaald

  • er worden gedurende het beheer geen nieuwe leningen of kredieten afgesloten

  • betrokkene meldt zich minstens 1 keer per maand aan bij zijn maatschappelijk werk(st)er

 • Binnen het leefloon en financiële steun equivalent leefloon: de voorwaarden gesteld door de toepasselijke regelgeving en de voorwaarden omschreven in het “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie” moeten op een correcte manier worden nageleefd

  3.2. Tewerkstelling / opleiding / vorming

 • Er is werkbereidheid

 • De cliënt staat open voor opleiding, bijscholing of herscholing voorgesteld door het OCMW, VDAB of een andere betrokken organisatie

 • De cliënt staat open voor het uitvoeren van inkomensvervangende activiteiten, zoals arbeidszorg,…

  • De cliënt staat ervoor open om in het kader van zijn integratie of inburgering taallessen te volgen, eventueel aangevuld met andere cursussen georganiseerd door het Centrum voor Basiseducatie,…

   3.3. Inkomensvoorwaarde en berekeningswijze

   Het maandelijks beschikbaar inkomen is lager dan de armoededrempel van hun categorie gezinssamenstelling.

   De armoededrempel is momenteel vastgesteld als volgt:

 • alleenstaande: 12.890 euro netto per jaar

 • 2 volwassenen en 2 kinderen: 27.069 euro netto per jaar

 • voor andere gezinssamenstellingen:

  • aan de eerste volwassene wordt een gewicht 1 toegekend

  • aan alle andere personen ouder dan 13 jaar wordt een gewicht 0,5 toegekend

  • aan kinderen van 13 jaar en jonger wordt een gewicht 0,3 toegekend

   Omgerekend op maandbasis betekent dit het volgende:

 • alleenstaande: 1.074,17 euro

 • partner: 537,08 euro

 • kinderen ouder dan 13 jaar: 537,08 euro

 • kinderen van 13 jaar en jonger: 322,25 euro

  Om het inkomen te bepalen, moeten de werkelijk beschikbare bestaansmiddelen bekeken worden.

  Voor het bepalen van het inkomen wordt rekening gehouden met volgende inkomsten:

 • loon

 • vervangingsinkomen

 • kinderbijslag

 • alimentatiegeld (ouders, kinderen)

  Er wordt geen rekening gehouden met vakantiegeld, eindejaarstoelage of andere voordelen uit tewerkstelling. Deze inkomsten worden aanzien als een extra stimulans voor werkenden.

  Aan de uitgavenzijde wordt rekening gehouden, met het beschikbare gedeelte van het inkomen. Dit is het inkomen dat overblijft na aftrek van de maandelijkse afbetaling van schulden en/of betaling van onderhoudsgeld.

  3.4. Eigendomsvoorwaarde

  De begunstigde mag geen onroerend goed in volle eigendom hebben of verwerven én hij dient huishuur te betalen. Kost en inwoon wordt hiermee gelijkgesteld.

 1. Tussenkomst

  De financiële tussenkomst wordt maandelijks uitbetaald en bedraagt :

  Alleenstaande: 70 euro

  Alleenstaande met minderjarige kinderen jonger dan 13 jaar: 70 euro + 21 euro per kind

  Alleenstaande met minderjarige kinderen van 13 jaar of ouder: 70 euro + 24 euro per kind

  Gezin: 30 euro per persoon

  Gezin met minderjarige kinderen jonger dan 13 jaar: 30 euro per persoon + 21 euro per kind

  Gezin met minderjarige kinderen van 13 jaar of ouder: 30 euro per persoon + 24 euro per kind

  In de gevallen van co-ouderschap waarbij de kinderen voor de helft van de tijd bij de ouder verblijven heeft de ouder recht op de helft van de tussenkomst per kind.

  Als het kind meer dan de helft van de maand bij de ouder verblijft, heeft de ouder recht op het volledige bedrag recht van de tussenkomst per kind.

  Als het kind minder dan de helft van de maand bij de ouder verblijft, dan heeft de ouder recht op 1/3 van de tussenkomst per kind.

  De tussenkomst wordt toegekend vanaf de maand waarin de tussenkomst werd aangevraagd.

 2. Aanvraag

  De aanvraag gebeurt op voorstel van de begeleidende maatschappelijk werker of op vraag van de betrokken cliënt.

  Bij de steunaanvraag wordt rekening gehouden met het gemiddeld inkomen van de laatste drie maanden die de aanvraag voorafgaan.

  Het financieel onderzoek gebeurt aan de hand van een daartoe bestemd formulier dat door de aanvrager wordt ondertekend.

  Simulaties van de berekening gebeuren aan de hand van het daartoe bestemde Excel formulier.

  De aanvraag wordt aan de hand van een sociaal verslag samen met de nodige inkomsten- en uitgavenbewijzen ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 3. Stopzetting

  De financiële tussenkomst in het kader van de armoedebestrijding wordt stopgezet:

 • als de persoon niet meer voldoet aan de door het reglement gestelde voorwaarden

 • bij overlijden

 • ingeval van verhuis naar een andere gemeente

 1. Terugvordering

  Als de persoon de beschikking krijgt over inkomsten op basis van rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een tussenkomst in het kader van de armoedebestrijding werd toegekend, wordt de inkomstensituatie op basis van dit gegeven herzien.

  Als bij herziening blijkt dat de inkomsten hoger komen te liggen dan de armoededrempel moet de tussenkomst voor de betreffende periode worden terugbetaald.

 2. Evaluatie

  De toekenning van de maandelijkse tussenkomst wordt gekoppeld aan een evaluatie. Deze evaluatie heeft halfjaarlijks plaats. Hiervan wordt gerapporteerd aan de raad.

  Art. 2. - Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  Art. 3. - Alle voorgaande reglementen tot toekenning van een financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding worden met ingang van 1 januari 2017 opgeheven.

Datum raad : 16 januari 2017

Datum bekendmaking op website : 25 januari 2017