aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Socio-Culturele-Participatie

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE - REGLEMENT

1. Wie komt in aanmerking:

 • Alle OCMW cliënten in budgettering (leefloon, asielzoekers, thuisbegeleiding)

 • Alle OCMW cliënten in collectieve schuldenregeling, voorafgegaan door budgettering (tenzij bij intake blijkt dat door de grootte van de schuldenlast budgetbeheer in het concrete dossier geen oplossing meer kan bieden en onmiddellijk tot collectieve schuldenregeling wordt overgegaan)

  2. Voorwaarden tot het bekomen van tussenkomst in het socio-culturele participatie:

 • Er is reeds meer dan drie maanden een schuldbemiddelingsovereenkomst. De termijn gaat in op de datum waarop de documenten tot opening van een budgetbeheerrekening worden ondertekend door de cliënt.

  Dit houdt in dat de facturen die in aanmerking komen voor een tussenkomst in het kader van de socio-culturele participatie ten vroegste kunnen ingebracht worden vanaf de 4e maand budgetbeheer.

  Vb. een cliënt ondertekent zijn contract budgetbeheer op 15 januari. Rekening houdend met een periode van 3 maanden actieve medewerking budgetbeheer (= 15 april), komt dit er op neer dat de eerste facturen die kunnen ingediend worden, deze zijn die betrekking hebben op de maand mei.

 • Er is een actieve medewerking aan de begeleiding:

  • budgetbeheer : alle inkomsten worden gestort op de budgetrekening, alle vaste kosten (huur, gaselec, water, enz) worden betaald via deze rekening

  • Het bestedingspatroon wordt doorgelicht en eventueel bijgestuurd

 • Er is werkbereidheid (volwassenen):

  • met het oog op een integratie of inburgering worden taallessen gevolgd, eventueel ook cursussen ingericht door o.a. Centrum voor Levensvorming of Basiseducatie, groep Intro

  • er wordt een opleiding, bijscholing of herscholing gevolgd, voorgesteld door OCMW, VDAB, enz. zowel door de kinderen als door de meerderjarigen

  • er is frequent contact met de maatschappelijk werker van de werkwinkel om samen met de arbeidstrajectbegeleider een passende job te zoeken

  • indien mogelijk worden inkomensverhogende activiteiten verricht (bv. wijk-werken)

 • Bij de aanvraag sedert minstens één jaar woonachtig zijn in de gemeente Deerlijk en er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

  3. Soorten maatregelen:

  a. De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele activiteiten of manifestaties (als toeschouwer)

  Principe: 2/3 financiering door OCMW na aftrek van de mogelijke tussenkomst door de mutualiteit

  In geval van abonnementen in dit kader wordt maximaal een bedrag van 75 euro betoelaagd.

  Volgende activiteiten of manifestaties worden uitgesloten:

 • bioscoopbezoeken

  b. De volledige of gedeeltelijke financiering van de actieve deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen

  Principe: 2/3 financiering door OCMW na aftrek van de mogelijke tussenkomst door de mutualiteit

  Voor punt a. en b. samen wordt de steun beperkt tot maximum 150,00 euro per persoon en per jaar, steun voor speelpleinwerking niet meegerekend.

  c. De ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak, zoals:

 • activiteiten voor en door de doelgroep in samenwerking met groep Intro, Centrum voor Levensvorming, …

 • kerst- en of andere activiteiten voor en door de doelgroep

  Principe: volledige financiering

  d. De ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen

  Principe: 2/3 financiering door OCMW

  Specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen

  Deze maatregel bevat een bijzondere toelage ten gunste van kansarme kinderen. De steun moet terechtkomen bij minderjarigen en voornamelijk gaan naar kinderen en kleine kinderen.

  De toelage kan gebruikt worden voor:

 • De volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie van achtergestelde kinderen via deelname aan sociale programma’s te bevorderen

  Worden inzonderheid bedoeld:

  • maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma’s;

  • maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning;

  • maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist;

  • maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning;

  • steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen

   Volgende kosten worden uitgesloten : kerst-/paasboeken of andere schooltijdschriften tenzij kan aangetoond worden dat deze gebruikt worden tijdens de lessen

   Volgende kosten komen in aanmerking voor volledige tussenkomst : voor- of naschoolse kinderopvang georganiseerd door de onderwijsinstelling op voorwaarde dat er nagegaan wordt dat ouders uit werken gaan, uitstappen met school, sport op school, fotokopies, agenda’s/schoolkalenders, huurgelden boeken, busvervoer georganiseerd door school, warme maaltijden, broodjesmaaltijd, allerhande drankjes (aanpassing 2018),

   Principe: volledige financiering

   Bij deze maatregel geldt eveneens dat er pas tussenkomst kan worden voorzien na aftrek van de mogelijke tussenkomst door de mutualiteit.

   Regeling internaatskosten

   Principe: volledige financiering, indien kan aangetoond worden dat het verblijf in een internaat om specifieke redenen noodzakelijk is

 • De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

  Principe: volledige financiering

  4. Aanvraag

  De aanvraag gebeurt op voorstel van de begeleidende maatschappelijk werker of op vraag van de betrokken cliënt.

  Er wordt een sociaal verslag opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

  De aanvraag is geldig voor een periode van 1 jaar.

  Voor het jaar 2018 loopt de aanvraag van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018.

  De tussenkomst in het kader van de socio-culturele participatie is enkel mogelijk mits voorlegging van de originele stukken.

  5. Stopzettingen

  De tussenkomst in het kader van de socio-culturele participatie wordt stopgezet:

 • als de persoon niet meer voldoet aan de door het reglement gestelde voorwaarden

 • ingeval van verhuis naar een andere gemeente

 • bij overlijden

Datum raad : 9 juli 2018

Datum publicatie : 19 juli 2018