aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vreemdelingen

Asielbeleid - algemeen

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen. De persoon zal dan een asielprocedure doorlopen.

Beschermingsgronden

Tijdens deze asielprocedure zullen de asielinstanties het vluchtverhaal toetsen aan de definitie van vluchteling die vervat zit in de Conventie van Genève van 1951. Als de asielzoeker aan deze definitie beantwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en mag hij voor onbepaalde duur in België verblijven.

Op 10 oktober 2006 werd in België en in de hele Europese Unie het subsidiaire beschermingsstatuut van kracht. De Belgische overheid geeft voortaan via de asielprocedure ook een verblijfsstatuut aan vreemdelingen die niet voldoen aan de beschermingsvoorwaarden zoals bepaald in de Conventie van Genève, maar die in geval van terugkeer naar hun herkomstland een "reëel risico op ernstige schade" zouden lopen.

Procedure

De asielprocedure bestaat uit twee fases :
» In de opstartfase wordt de asielaanvraag geregistreerd door de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). Er wordt nagegaan of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag en of de asielaanvraag in overweging kan worden genomen.
» In de onderzoeksfase wordt de aanvraag ten gronde onderzocht door het CGVS (Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen).

Tegen een negatieve beslissing in één van deze fases kan een beroep worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).
Tegen een negatieve beslissing van de RVV kan een cassatieberoep bij de Raad van State worden ingediend.
In sommige gevallen kan een nieuwe asielaanvraag ingediend worden.
Wanneer de asielaanvraag gegrond wordt verklaard, wordt de vreemdeling erkend als vluchteling of krijgt hij het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend. Wanneer zijn asielaanvraag definitief wordt afgewezen kan hij het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten.
De asielprocedure is sinds 1 juni 2007 grondig hervormd. Vroeger was de onderzoeksfase opgesplitst in een ontvankelijkheidsfase en een gegrondheidsfase.

Taak van het OCMW : asielzoekers tijdens de duur van hun procedure opvangen via materiële (LOI) of financiële steun.

Meer inlichtingen ?

Annelies Depraetere / Elke Vandemeulebroucke, maatschappelijk werksters, telefoon: 056/73.63.39 of mail naar Annelies.Depraetere@ocmwdeerlijk.be - Elke.Vandemeulebroucke@ocmwdeerlijk.be.

of op de site : www.vreemdelingenrecht.be (onder de rubriek 'wegwijs').