aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Pamperbank

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Pamperbank - reglement - aanpassing

De raad,

in openbare zitting vergaderd,

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2016 tot vaststelling van het reglement pamperbank;

Overwegende dat artikel 4 van voormeld reglement bepaalt dat er maximaal één luierpakket per kind per maand kan worden aangekocht;

Overwegende dat op basis van de praktijk thans voldoende luiers beschikbaar zijn om het aantal op te trekken naar maximaal twee luierpakketten per kind per maand en het bijgevolg aangewezen is het reglement in die zin aan te passen;

Overwegende dat in dit kader natuurlijk steeds de voorwaarde blijft dat er stock voorradig moet zijn;

Overwegende dat het voor de lees- en hanteerbaarheid wenselijk is het volledige reglement opnieuw vast te stellen;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 51;

BESLIST eenparig:

Art. 1. – Kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Deerlijk kunnen na doorverwijzing naar de Pamperbank Deerlijk een luierpakket (25 luiers) van één bepaalde maat aankopen aan 1 euro, voor zover er stock voorradig is.

Art. 2. – De doorverwijzing van de kwetsbare gezinnen met jonge kinderen gebeurt via de sociale dienst van het OCMW Deerlijk en via het Consultatiebureau Kind en Gezin Deerlijk.

Art. 3. – Volgende kwetsbare ouders met jonge kinderen kunnen door de sociale dienst van het OCMW Deerlijk worden doorverwezen:

  • ouders die het leefloon of financiële steun equivalent aan het leefloon ontvangen

  • ouders die verblijven in het lokaal opvanginitiatief (LOI) (materiële steun)

  • ouders die dringende medische hulp ontvangen

  • ouders die in budgetbeheer zijn

  • ouders die in collectieve schuldenregeling zijn

  • ouders die in begeleiding zijn bij de sociale dienst

Art. 4. – Er kunnen maximaal twee luierpakketten per kind per maand worden aangekocht.

Art. 5. – De verdere opvolging en uitwerking van dit dossier gebeurt door de werkgroep ‘pamperbank’.

Datum raad : 9 mei 2016

Datum bekendmaking op website : 18 mei 2016