aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

DONAH - Afsprakennota gebruikers

Ouderenzorg

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 Deerlijk
T 056 73 63 30
F 056 72 76 51

AFSPRAKENNOTA VOOR DE GEBRUIKERS VAN DONAH – VERVOER EN BOODSCHAPPEN

Alle medewerkers-chauffeurs van DONAH zijn vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor het vervoer en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin.

1. DONAH

DONAH, Deerlijks Ondersteuningsnetwerk voor Aanvullende Hulp, wordt georganiseerd door OCMW Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk.
Telefoon DONAH: 056 73 63 43

2. Doelstelling

Het doel van DONAH – vervoer en boodschappen – is vervoer aanbieden aan mensen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, aangezien ze zelf niet (meer) met de auto kunnen rijden, niemand hebben om hen daarbij te helpen of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Je kan bij DONAH - vervoer en boodschappen - terecht voor vervoer dat hoofdzakelijk om sociale redenen gebeurt; bijvoorbeeld een consultatie bij de dokter of tandarts, een activiteit van een vereniging, familiebezoek, afspraak bij de kapper, boodschappen, …

3. Doelgroep

De coördinator van DONAH controleert of de aanvrager in aanmerking komt voor het lidmaatschap.

DONAH richt zich tot ‘personen met een zorgbehoefte’

Dit komt neer op:
•alle senioren vanaf 65 jaar met uitzondering van de bewoners van het woonzorgcentrum;
•personen met een handicap die zelfstandig wonen;
•jongere hulpbehoevende personen die doorverwezen worden door een dienst.

Voorwaarde is dat deze mensen woonachtig zijn in Deerlijk en thuis wonen.

Voorwaarde is tevens dat zij minder mobiel zijn, meer bepaald dat zij problemen ondervinden om zich te verplaatsen omwille van hun leeftijd, handicap of hulpbehoevendheid en zij zelf niet (meer) met de auto kunnen rijden, niemand hebben om hen daarbij te helpen of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of een ander voor de verplaatsing geschikt middel.

Senioren die in de serviceflats / assistentiewoningen van het woonzorgcentrum wonen, komen ook in aanmerking.

4. Aanvraag

Elke rit moet minstens 2 werkdagen op voorhand rechtstreeks bij DONAH aangevraagd worden.

In uitzonderlijke, dringende (medische) gevallen kan een rit toegestaan worden die minder dan 2 werkdagen op voorhand rechtstreeks bij DONAH werd aangevraagd.

Ritten die rechtstreeks tussen chauffeur en gebruiker worden afgesproken zonder dat deze via DONAH werden aangevraagd, zijn geen ritten in het kader van DONAH en zijn niet verzekerd.

De aanvraag moet gebeuren tijdens de kantooruren op volgende momenten:
•maandag: 9.00 uur – 12.30 uur
•dinsdag: 9.00 uur – 12.30 uur
•woensdag: 9.00 uur – 12.30 uur
•donderdag: 9.00 uur – 12.30 uur
•vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur

Tijdens collectieve sluitingsdagen van het OCMW / Sociaal Huis Deerlijk zijn geen aanvragen mogelijk.

Bij de aanvraag worden duidelijk alle gegevens afgesproken: naam, dag, uur, bestemming (volledige adres), (vermoedelijke) duur van de wachttijd of tijdstip van de terugrit.

5. Kostprijs

Elke gebruiker van DONAH – vervoer en boodschappen moet een lidmaatschapsbijdrage betalen.

Het lidgeld bedraagt 8,50 euro per jaar per adres. Wie in de periode juli – december lid wordt, betaalt 4,75 euro.

De te betalen kilometervergoeding voor vervoer en boodschappen bedraagt 0,35 euro per kilometer. De kilometers worden gerekend vanaf het huis van de chauffeur tot hij/zij weer thuis is.

Als de gebruiker bij vervoer langer dan 30 minuten nodig heeft, dan gaat de chauffeur naar huis en komt hij de gebruiker op een afgesproken tijdstip weer ophalen. De rit heen en terug moet dan twee maal betaald worden.

Als de chauffeur moet wachten, betaalt de gebruiker een wachtvergoeding van 1 euro per begonnen half uur.

De gebruiker moet niet rechtstreeks aan de vrijwilliger te betalen. Na de rit krijgt de gebruiker een blaadje met vermelding van het aantal gereden kilometers en, als dat het geval is, de wachttijd. Het OCMW krijgt een kopie van die blaadjes. Op basis daarvan maakt het OCMW eenmaal per maand een factuur op voor de gebruiker.

Per rit heen en terug wordt 1 euro aangerekend voor de administratieve verwerking.

Het parkeergeld moet betaald worden door de gebruiker.

Als de gebruiker over een parkeerkaart voor personen met een beperking beschikt, neemt hij deze best mee bij het vervoer, omdat daarmee vaak gratis op een daartoe bestemde plaats geparkeerd kan worden, ook tijdens een rit met DONAH.
Als twee of meer leden samen worden vervoerd, dan wordt de kilometervergoeding gedeeld door het aantal vervoerde leden.

6. Praktische werking

Een rit is enkel mogelijk op weekdagen telkens van ten vroegste 7.00 uur tot ten laatste 19.00 uur. Tijdens het weekend en op feestdagen zijn dus geen ritten mogelijk. Ook tijdens collectieve sluitingsdagen van het OCMW / Sociaal Huis Deerlijk zijn geen ritten mogelijk.

De gebruiker moet zich houden aan alle afspraken die op voorhand met DONAH werden gemaakt. Er kan niet gevraagd worden aan de chauffeur om naar een andere bestemming of op een ander tijdstip te rijden. Evenmin kunnen er meer mensen meerijden dan afgesproken.

Als DONAH geen chauffeur ter beschikking heeft, wordt de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk verwittigd.

Als de chauffeur wegens onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet kan uitvoeren, wordt de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt, als nodig, samen naar een andere oplossing gezocht.

Als de gebruiker verhinderd is, waardoor de afspraak niet kan nagekomen worden, dan verwittigt de gebruiker tijdig de dienst om de aanvraag te annuleren. Als de gebruiker niet verwittigd heeft, zullen de kilometers die de vrijwilliger afgelegd heeft, toch aangerekend worden. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de gebruiker door overmacht niet in de mogelijkheid was om tijdig te annuleren.
Als een gebruiker drie maal niet tijdig verwittigt en/of zich niet houdt aan de afspraken, kan, na overleg van de coördinator, de adjunct- algemeen directeur en de voorzitter, de dienstverlening stopgezet worden.

Kosten die ontstaan door het niet naleven van de afspraken zijn ten laste van de gebruiker.
Als een gebruiker de factuur van DONAH niet betaalt, kan hij, na overleg van de coördinator met de adjunct-algemeen directeur en de voorzitter, van de dienstverlening geschorst worden.

Een gebruiker kan maximum 3 maal per week een chauffeur vragen.

De gebruiker mag niet roken in de wagen van de vrijwilliger.

Als de gebruiker onder invloed is van alcohol of drugs of als de gezondheidstoestand (psychisch of fysisch) van de gebruiker een bedreiging vormt voor de (verkeers)veiligheid, mag de chauffeur de rit weigeren. Hij moet de coördinator van DONAH hiervan onmiddellijk verwittigen.

Ongewenste seksuele intimiteiten worden niet getolereerd.

Niet alle chauffeurs willen een huisdier in hun wagen. De gebruiker moet DONAH op voorhand op de hoogte brengen, als hij zijn huisdier wenst mee te nemen.

De gebruiker kan niet eisen dat een welbepaalde chauffeur een rit uitvoert.

De gebruiker moet, mits enige ondersteuning, zelfstandig in en uit de wagen kunnen stappen.

DONAH staat niet in voor (al dan niet dringend) ziekenvervoer. DONAH werkt met vrijwillige chauffeurs die niet medisch geschoold zijn. Voor dergelijk vervoer worden gebruikers doorverwezen naar ambulancediensten. Ook dringend niet-medisch vervoer behoort niet tot de dienstverlening van DONAH. Daarvoor wordt doorverwezen naar privé taxidiensten.

7. Verzekeringen

DONAH heeft 3 verzekeringen afgesloten:
•verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
•verzekering lichamelijke ongevallen
•verzekering omnium-dienstverplaatsingen (voor vervoer en boodschappen)

8. Coördinator

Voor vragen of opmerkingen over DONAH kan men terecht bij de maatschappelijk werker - coördinator van DONAH, Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk, 056/73 63 43, welzijn@deerlijk.be .

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te nemen van deze afsprakennota en er zich door inschrijving mee akkoord te verklaren.

Deze afsprakennota treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Datum raad : 12 november 2018

Datum publicatie : 19 november 2018