aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Dagverzorgingscentra - reglement

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

TUSSENKOMST KOSTEN DAG(VERZORGINGS)CENTRUM - TOEKENNING - REGLEMENT

De raad,

in openbare zitting vergaderd,

Overwegende dat sinds geruime tijd door het OCMW Deerlijk een tussenkomst wordt toegekend in de kosten van een dagcentrum en dagverzorgingscentrum;

Overwegende dat het wenselijk was het reglement in dit kader eens te herzien en waar vereist, de nodige aanpassingen door te voeren;

Gelet op voorliggend reglement tot toekenning van een tussenkomst in de kosten van een dag(verzorgings)centrum;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 51;

BESLIST eenparig:

Art. 1. – Volgend reglement tot toekenning van een tussenkomst in de kosten van een dag(verzorgings)centrum wordt goedgekeurd:

Reglement tot toekenning van een tussenkomst in de kosten van een dag(verzorgings)centrum

 1. Wat

  OCMW Deerlijk verleent vier keer per jaar (=per kwartaal) en onder bepaalde voorwaarden aan de inwoners van de gemeente Deerlijk een tussenkomst voor hun aanwezigheid in een dag(verzorgings)centrum.

  Onder dag(verzorgings)centrum - D(V)C - wordt verstaan:

  1: een dagverzorgingscentrum is een erkend centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen

  2: een dagcentrum is een centrum dat zich richt op volwassenen met een mentale, motorische of sensoriële stoornis die niet werken maar overdag toch opvang of begeleiding nodig hebben.

  De toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet terzake. Indien het begrotingskrediet niet toereikend zou zijn om de tussenkomst uit te betalen, zal de toelage verhoudingsgewijs verminderd worden.

 2. Voorwaarden

 1. De aanvrager is gedomicilieerd in Deerlijk, met uitzondering van het domicilieadres René De Clercqstraat 9 (W.Z.C. H. Familie).

 2. De aanvrager verblijft thuis .
  Onder ‘thuis verblijven’ wordt verstaan: verblijven op de plaats waar men gedomicilieerd is.

 3. De aanvrager wordt in zijn/haar thuismilieu verzorgd en gaat overdag op regelmatige basis naar een dag(verzorgings)centrum.
  Regelmatige basis= minstens 1 keer per zes maanden (met uitzondering van omstandigheden zoals ziekenhuisopname).

 4. Indien uit de aanwezigheidslijst van het dag(verzorgings)centrum blijkt dat de aanvrager minder dan 1 keer per zes maanden is aanwezig geweest in het dag(verzorgings)centrum, zal de aanvrager gecontacteerd worden en kan de tussenkomst stop gezet worden op basis van een raadsbeslissing.

 1. Tussenkomst

  3.1 De aanvrager ontvangt van OCMW Deerlijk een financiële steun per aanwezige dag in het dag(verzorgings)centrum ten belope van 15% van de betaalde dagprijs.

  3.2 De tussenkomst wordt verleend vanaf het begin van het kwartaal waarin de tussenkomst wordt aangevraagd en na goedkeuring door de OCMW-raad.

  3.3 Het recht op de tussenkomst houdt op vanaf het moment dat de begunstigde:

 • overlijdt
 • verhuist buiten de gemeente
 • definitief wordt opgenomen in een residentiële setting
 1. Hoe aanvragen

  Het aanvraagformulier is te verkrijgen via het OCMW/Sociaal Huis.

  Op het aanvraagformulier wordt volgende informatie ingevuld:

 • identiteit van de hulpbehoevende (naam, adres, geboorteplaats en –datum, telefoonnummer, rijksregisternummer, rekeningnummer)
 • datum aanvraag
 • handtekening van de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • welk D(V)C de aanvrager bezoekt
 • sinds wanneer de aanvrager het D(V)C bezoekt
 • op welke dag(en) het D(V)C wordt bezocht
 • de reden waarom het D(V)C wordt bezocht
 1. Uitbetaling

  Het dag(verzorgings)centrum wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag en zal per kwartaal een overzichtslijst ontvangen om daarop het aantal aanwezige dagen te noteren.

  De tussenkomst wordt viermaal per jaar uitbetaald:

 1. De tussenkomst voor het eerste kwartaal (januari-februari-maart) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad tijdens de zitting in de maand mei.
  Er wordt vervolgens uitbetaald in de loop van de maand mei.
 2. De tussenkomst voor het tweede kwartaal (april-mei-juni) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad tijdens de zitting in de maand september.
  Er wordt vervolgens uitbetaald in de loop van de maand september.
 3. De tussenkomst voor het derde kwartaal (juli-augustus-september) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad tijdens de zitting in de maand november.
  Er wordt vervolgens uitbetaald in de loop van de maand november.
 4. De tussenkomst voor het vierde kwartaal (oktober-november- december) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad tijdens de zitting in de maand februari.
  Er wordt vervolgens uitbetaald in de loop van de maand februari.

Art. 2. – Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 3. – Alle voorgaande reglementen tot toekenning van een tussenkomst in de kosten van een dag(verzorgings)centrum worden met ingang van 1 januari 2016 opgeheven.

Art. 4. – Personen die tot en met 31 december 2015 recht hebben op een tussenkomst volgens het tot dan geldende reglement, hebben vanaf 1 januari 2016 recht op een tussenkomst volgens het thans goedgekeurde reglement.

Datum raad : 7 december 2015

Datum bekendmaking op website : 16 december 2015